• Ik zoek werk!
  • Ik zoek personeel!

Laatste nieuws

15-04-2014 - Lees meer

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Himacon Recruitment

 

Himacon Recruitment, onderdeel van Himacon , hierna te noemen Himacon

Gevestigd te Amsterdam    KvK nummer: 51442957    

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Himacon: de in Nederland gevestigde onderneming Himacon Recruitment alsmede overige gelieerde ondernemingen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de uitvoering van de opdracht;

b. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Himacon wordt voorgesteld aan de opdrachtgever op basis van het aan Himacon verstrekte profiel;

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Himacon opdracht geeft tot het zoeken en voorstellen van kandidaten.

d. Bemiddeling: de opdracht tussen een opdrachtgever en Himacon op grond waarvan Himacon zich verplicht tot het zoeken en voorstellen van kandidaten;

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende (rechts-)handelingen tussen Himacon en de opdrachtgever.

2.2 Van de overeenkomst afwijkende afspraken  maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Himacon en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Himacon zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Himacon uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdracht

3.1 Bemiddeling is de opdracht waarbij Himacon ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt.

3.2 De opdracht betreft een inspanningsverplichting voor Himacon om zich in te zetten om kandidaten te werven en selecteren die passen binnen het profiel. Himacon zal daarvoor eigen en/of externe wervingskanalen uit haar Europese netwerk  benaderen. 

3.3 Himacon stelt een passende kandidaat voor door verstrekking van een C.V. aangevuld met gegevens voor zover deze bekend en relevant zijn.

3.4 Van een succesvolle vervulling van de bemiddeling is sprake indien een door Himacon voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever werkzaamheden verricht of zal gaan verrichten.

3.5 De opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

3.6 Himacon pleegt geen wanprestatie en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien zij om welke reden dan ook niet slaagt in het voorstellen van geschikte kandidaten binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn. 

4. Benodigde gegevens

4.1 Opdrachtgever voorziet Himacon van een volledig  ingevulde aanvraagformulier, waarop een accurate omschrijving van de functie, functieeisen, werktijden, arbeidsduur, werktijden, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en beoogde looptijd van de werkzaamheden.

4.2 Opdrachtgever voorziet Himacon voorts vóór aanvang van de werkzaamheden van een informatiepakket en overige relevante (juridische) documenten ten behoeve van de kandidaat.

5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen ontvangt de Aangedragen Medewerker wekelijks loonbetaling.

5.2 Opdrachtgever verklaart zich ten aanzien van de Aangedragen Medewerker en zijn tewerkstelling aan de plaatselijk geldende,  Nationale en internationale wetgeving te zullen houden.

5.3 Voor zover door Himacon aan de opdrachtgever een vreemdeling in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart opdrachtgever zich nadrukkelijk bekend met de inhoud van deze wet.

5.4 Himacon is nimmer verantwoordelijk of  aansprakelijk voor eventuele boetes, aanslagen of andere financiele gevolgen die aan de opdrachtgever wordt opgelegd wegens niet naleving van wettelijke verplichtingen.

6.Huisvesting aangedragen medewerker

6.1 Opdrachtgever zorgt voor deugdelijke huisvesting voor de Aangedragen Medewerker, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever. Deugdelijke huisvesting dient te voldoen aan de huisvestingseisen zoals opgesteld door de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA, zie www.skia-eu.com) of aan een hieraan gelijk te stellen certificering / normering

7.Verstrekking informatie aan Himacon

7.1 Op eerste verzoek van Himacon verplicht Opdrachtgever zich ter onderbouwing van de aangeleverde urenoverzichten de onderliggende uren registratie (zoals urenbrief, klokregistratie) aan Himacon te verstrekken.

7.2Indien Opdrachtgever weigert aan een dergelijk verzoek te voldoen of Himacon twijfelt aan de juistheid van de verstrekte urenregistratie, dan heeft Himacon het recht om de administratie van de Opdrachtgever op dit punt door een accountant te laten controleren.

7.3 Na indiensttreding van de Aangedragen Medewerker bij Opdrachtgever is Himacon te allen tijde gerechtigd om in contact te treden met de Aangedragen Medewerker en

informatie in te winnen over de arbeids- en huisvestings- omstandigheden van de Aangedragen Medewerker.

8. Betaling

8.1 Himacon hanteert voor haar facturen een betaaltermijn van 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

8.2 Reclames op facturen dienen schriftelijk binnen 10 dagen te worden ingediend en kunnen nimmer aanleiding zijn tot vertraging van de betaling.

8.3 Vindt betalig niet binnen deze termijn plaats, dan is opdrachtgever na verloop van deze termijn automatisch in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

8.4 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is is zij over het openstaande bedrag een contractuele rentevergoeding van 1,5%  per maand verschuldigd.

8.5 Voorts heeft Himacon in dat geval recht op vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 10% over de openstaande factu(u)r(en).       

9. Beeindiging relatie

9.1 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient uitsluitend schriftelijk en per aangetekende post te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

9.2 Is de opdracht voor bepaalde tijd tot stand gekomen is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de andere partij aantoonbaar in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

9.4 Een dergelijke ontbinding met directe ingang leidt  niet tot enige aansprakelijkheid van Himacon voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt.

9.4 In geval van ontbinding zullen de vorderingen van Himacon onmiddellijk opeisbaar zijn.

10. Geheimhouding

10.1 Himacon verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

10.2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

11. Non-discriminate.

11.1 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de selectie door  Himacon, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras,etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

12. Intrekken en wijzigen van een opdracht

12.1. Indien de opdrachtgever de wervingsopdracht intrekt op het moment dat een kandidaat geaccepteerd is en onderweg is naar opdrachtgever, verplicht opdrachtgever zich tot het vergoeden van heen- en terugreis naar thuisland van kandidaat.

13. Concurrentie en schadeloosstelling.

13.1 Het is opdrachtgever  niet toegestaan tot 24 maanden na beëindigen van deze overeenkomst rechtstreeks contact op te nemen met, en of rechtstreeks medewerkers af te nemen van de  wervingskanalen waarvan opdrachtgever  via Himacon kandidaten  aangeboden heeft gekregen.  

13.3 Indien de opdrachtgever het in lid 1  genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een contractuele boete aan Himacon verschuldigd ter grootte van € 10.000,- per overtreding en € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

14. Klachten

14.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden die Himacon i nhet kader van de opdracht uitvoert dienen door opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk tien dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Himacon te worden meegedeeld.

14.2 , bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt.

14.2 Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Himacon plaatsvinden.

14.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een arbeidskracht. Himacon is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

15.2 Himacon kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Himacon geïntroduceerde kandidaat, ongeacht of deze rechtstreeks of middels derden werkzaamheden voor opdrachrgever verricht.

15.3 Eventuele uit de opdracht voortvloeiende  aansprakelijkheid van Himacon jegens de opdrachtgever is steeds beperkt tot het door Himacon aan de opdrachtgever in rekening te brengen factuurbedragen uit de betreffende opdracht.

15.5 Aansprakelijkheid van Himacon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

15.6 Een eventueel door Himacon uit te keren bedrag is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe de verzekeraar van Himacon uitkeert.

16. Gelding anderstalige overeenkomst

16.1 Voorzover deze overeenkomst in een andere taal dan Nederlands is opgemaakt en onduidelijkheid ontstaat over de inhoud hiervan zal de strekking en betekening van de Nederlandstalige versie als uitgangspunt dienen.

17. Rechtskeuze

17.1 Op deze algemene voorwaarden, de tussen partijen geldende rechtsverhouding, alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en eventueel daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

17.2 De gelding van het Wens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen geldende onderhandelingen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

 

 

 

Email: info@himacon.com
Telefoon: 003612068792
Telefoon: 003684950023
Postadres:
Euromunka Kft. Pf.: 265, H-8601 Siófok, Hongarije
Hongarije Boedapest 1116 Építész straat 8-12.
Hongarije Siófok 8600 Fo straat 113.